Nurmijärven Invalidit ry:n pyrkimyksenä on edistää fyysisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa.

Yhdistyksemme varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt. 

Nurmijärven Invalidit ry on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus

Tarkoituksenamme on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Verkostot

Yhdistys on myös Suomen Paralympiakomitean ja Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry:n jäsenyhdistys. 

Nurmijärven Invalidit ry on jäsenenä Nurmijärven Onnenkimpale ry:ssä joka hallinnoi mm Palvelutalo Heikkaria Nurmijärven kirkonkylässä sekä Kissankelloa Klaukkalassa.

Tietosuojaseloste 2023

Nurmijärven Invalidit ry

 Sisällys

 1. Rekisterin pitäjä
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 3. Rekisterin nimi
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 5. Rekisterin tietosisältö
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 8. Tietojen siirto EN:n tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisteritietojen säilytys
 10. Rekisteröidyn informointi
 11. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 13. Henkilötietojen säilytysaika

1.  Rekisterin pitäjä

Nurmijärven Invalidit ry, y-tunnus 3045338-5

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen tietosuoja-asioista ja henkilörekistereistä vastaa Olli Einistö
Osoite: Pietarintie 4, 01820  Klaukkala
Puh.  0500 483434
Sähköposti: olli.einisto@gmail.com

3.  Rekisterin nimi

Nurmijärven Invalidit ry:n jäsenrekisteri.

Lisäksi pidetään yhdistyksen toimintaan liittyviä rekistereitä kuten vesijumppaan osallistujien rekisteri ja erilaisiin tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisterit.

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistysten lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisterin tarkoitus on:

 • Ylläpitää rekisteröityjen jäsenten ajantasaiset yhteystiedot
 • Laskuttaa jäsenten jäsenmaksut
 • Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset
 • Yhteydenpito jäsenistöön
 • Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten
 • Mahdolliset muut yhdistyksen toimintaan liittyvät tarkoitukset (esim. tapahtumiin / harrastuksiin / koulutuksiin liittyvä henkilötietojen käsittely)

5.  Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja.

 • Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, vamma tai diagnoosi ja apuvälinetieto, luottamustoimet, avustukset, laskuluettelo, jäsenyyden laskutus/perintätiedot ja muut mahdolliset tiedot                                                                                                                                                                

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen itse antama tieto tai holhoojan/lähiomaisen antama tieto asianomaisen antamalla suostumuksella

7.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden tai ETAn ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn lupaa. Yhdistys toimii jäsentensä henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä ja hallitus vastaa lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Tietoja käytetään It-lehden tilaajarekisterissä, järjestövakuutuksen vakuutettujen rekisterissä, liittovaalien yhteydessä äänioikeutettujen rekisterissä, jäsenkorttien postitusrekisterissä, jäsenlaskutuksessa sekä Invalidiliiton yhteydenpidossa jäseniin.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen. Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi- ja kotipaikkatietojen tallentamisen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoikeuden saaneet, jäsenyhdistyksen tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioista vastaavat.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kun niitä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi tietyn tapahtuman osallistumisten osalta säilyttää, kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.

9.  Rekisteritietojen säilytys 

Nurmijärven Invalidit ry käyttää Invalidiliiton jäsenrekisteriohjelmaa KILTA (Kehätieto Oyn toimittama), johon jäsenrekisterinhoitajilla on pääsy vain oman yhdistyksen tietojen osalta. Tietojen luovutus perustuu välttämättömään yhteydenpitoon jäsenistön kanssa. Lisäksi käytössä on Posti Group Oyj:n osoitepäivityspalvelu KILTA-jäsenrekisterin kautta.

Muut kuin jäsentiedot tallennetaan yhdistyksen omiin tietokantoihin. Paperisten hakemusten ja suostumusten tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Tallennuksen jälkeen papereita säilytetään, kuten henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja sisältävät dokumentit lain mukaan tulee säilyttää, jäsenyyden ajan. 

Järjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä. 

10.  Rekisteröidyn informointi 

Tietosuojaseloste on saatavilla Nurmijärven Invalidit ry:n kotisivulla ja

pyydettäessä tietosuojasta vastaavalta henkilöltä postitettuna tai sähköpostitse

11.  Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä kirjatut tiedot. Rekisteröity voi pyytää korjaamaan virheellisen, puutteellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon ja myös täydentämään tietoja ilman viivettä. Rekisteröity on vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle omakätisesti/huoltajan allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä tai toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen tarkastuspyyntö oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjä.

Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi vielä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan kirjallisesti perustellun epäämistodistuksen.

Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään tarkastuksesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu. 

12.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen (10) vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.

Tietosuojaseloste päivitetty 15.2.2023